Vedtægter 

1 Foreningen

Foreningens navn er -Aalborg Fodtennis- og er stiftet 14/02-2023. Foreningen er sprunget ud af tidligere FKF Fodtennis, som var en del af en anden frivillig fodboldklub. Derfor er Aalborg Fodtennis oprindelig stiftet 01/02-2021, under andet navn og CVR nummer.

 

2 Formål

Foreningens formål er gennem fodtennis at skabe et godt socialt sammenhold. Vi ønsker at have elite fodtennis og bredde fodtennis. Hos vores forening er alle velkommen.
Vi ønsker at være en af de største og mest velfungerende fodtennis foreninger i Danmark.
Vi tilbyder fodtennis til børn, unge og voksne, uanset niveau, alder og køn.

 

3 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Aalborg kommune

 

4 Optagelsesbetingelser (eksklusion)

Enhver person der ønsker optagelse i foreningen, er velkommen.
En eksklusion kan forekomme ved grov overtrædelse af foreningens vedtægter og regler. En eksklusion kan kun gennemføres ved en ekstraordinær generalforsamling. Medlemmet har altid ret til at komme med en indsigelse til bestyrelsen, og kan kun ekskluderes ved stemmeflertal. Er der tale om grov overtrædelse, kan en eksklusion ske med øjeblikkelig virkning, hvis et flertal i bestyrelsen stemmer for.

 

5 Kontingent

Medlemmer betaler kontingent med halvårlige virkning. Beløbet er fastsat på en ordinær generalformsaling. Bestyrelsen opkræver beløbet, og det dækker første halvår og andet halvår i et kalenderår.

  • Beløbet er DKR 250,- pr. halvår for unge voksne (15+ år).
  • Beløbet er DKR 100,- pr. halvår for børn (0-14 år)
6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned. Det skal annonceres på foreningens hjemmeside senest 14 dage inden afholdelse. Forslag til behandling på generalforsamling, skal indsendes til bestyrelse senest en uge før. Alle betalende medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret, dog har alle under 16 år, ikke stemmeret, men deres forældre har én stemme pr. husstand. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antal deltagere. En dirigent bliver valgt på dagen, af de fremmødte.
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsen aflægger beretning af forgange år
  • Præsentation af det årlige regnskab og budget til godkendelse
  • Behandling af indkommende forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Formand og i lige år
  • Næstformand og kassér i ulige år
 
7 Bestyrelse

Bestyrelsen er repræsentanter for foreningen i alle henseender. En bestyrelse skal altid være ulige antal, grundet stemmeflertal muligheden. Der sidder 3 personer i bestyrelsen, og kan kun udvides ved en generalforsamling.

 
8 Regnskab

Foreningens regnskab følger et kalenderår.

 
9 Tegningsregler

Foreningen tegnes ved kassererens underskrift. Kassereren har ligeledes fuld rådighed over foreningens bankkonto. Skal der optages lån ellers investeres, kræver det underskrift fra hele bestyrelsen

10 Vedtægtsændringer

Dette kan ske på den ordinære generalforsamling. Ellers ved en ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt. Eller hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt. En indkaldelse skal sendes til bestyrelsen, og skal finde sted senest 4 uger efter modtagelse. Bestyrelsen skal varsle i samme omfang som den ordinære generalforsamling

11 Opløsning

Forening kan opløses, hvis 2/3 af deltagerne på 2 efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for. Opløses foreningen, vil et pengeinstitut opbevare formue, indtil en løsning er fundet.